Vazníky - příhradové střešní konstrukce

Co je příhradový vazník?

• Příhradový vazník je rovinná prutová soustava. Skládá se z pásových (horní pás, dolní pás) a mezipásových prutů (svislice, diagonály). Charakteristickým konstrukčním znakem je tzv. styčník - spojnice dvou či více prutů.

příhradový vazník styčníkového typu Gang-Nail

Typy příhradových vazníků

• Dělení podle konstrukčního provedení styčníků - sbíjené vazníky, styčníkové, svorníkové, kolíkové, lepené, hmoždíkové

• Dělení podle tvaru - sedlové, pultové, mansardové, lichoběžníkové, přímopasé, obloukové, nůžkové, studiové (podkrovní), aj.

sedlový vazník

sedlový vazník

pultový vazník

pultový vazník

mansardový vazník

mansardový

lichoběžníkový vazník

lichoběžníkový

obloukový vazník

obloukový-segmentový

studiový vazník

studiový-podkrovní

vazník s nadvýšenou dolní pásnicí

s nadvýšenou pásnicí

přímopasý vazník

přímopasý

námětkový vazník

valbový námětek

obloukový ramenát

obloukový ramenát

studiový vazník-bez dolního pásu

studiový-bez dolního pásu

atypický vazník (zastřešení tribuny)

atypický vazník

Historie - sbíjené vazníky

• Jednotlivé pruty jsou z prken nebo fošen tl. 18 - 40mm. Pásové pruty mají obvykle 2, 3 i více vrstev, mezi nimi jsou pak pruty mezipásové a vzájemné spojení ve styčnících je provedeno pomocí hřebíků. Sbíjené vazníky jsou do jisté míry z dnešního trhu vytlačovány vazníky styčníkovými. Avšak stále je vhodné použití sbíjených vazníků pro menší rozpětí, a to zhruba do 12m.

Současnost - styčníkové vazníky typu Gang-Nail

• V současné době jsou spolu s vázanými krovy nejpoužívanějšími střešními konstrukcemi. Jedná se o fošnové přířezy tl. 40, 50, 60 a 80 / 80 - 240mm, které jsou navzájem spojené zalisováním ocelových styčníkových desek s prolisovanými trny. Tato technologie je velmi variabilní a efektivní. Spoje jsou oproti styčníkům sbíjeným únosnější a méně poddajné. Styčníkové vazníky lze použít téměř na jakýkoli půdorys a pro jakoukoli střechu a na rozpony až do 30m.

• příhradové vazníky lisované styčníkovými deskami s prolisovanými trny - více na http://www.biosdobris.cz/vazniky.php

 

systém Gang-Nail__ocelová styčníková deska s prolisovanými trny

Skladba střechy s vazníky

• Střešní vazníková konstrukce se skládá z jednotlivých vazníků, osazených v osových vzdálenostech 1 - 1,2 m (dle typu střešní krytiny). Vazníky jsou přikotveny na pozednici nebo přímo na ŽB věnec přes systémové ocel.úhelníky. Prostorová stabilita konstrukce je zajištěna systémem větrovacích prken případně vazníků. Horní pásy vazníků tvoří podklad pro nosnou vrstvu střešního pláště, na dolní pásy je zpravidla aplikován podhled s tepelněizolační vrstvou.

střešní vazníková konstrukce

Vazníky nebo krov?

• Nedá se říci, že krov je výhodnější či lepší než vazníky nebo naopak. Vázané krovy i příhradové vazníky mají ve stavebnictví svoje dané místo. Ve většině standardních zastřešení běžných rozpětí, lze udělat v krovu to co ve vazníkách a naopak ve vazníkách to co v krovu, nicméně pro určité případy je vhodnější a efektivnější vázaný krov a pro jiné zas vazníková konstrukce. Všeobecně vzato, pro podkrovní domky či objekty s požadavkem na využití podkrovního prostoru je vhodnější zvolit vázaný krov, pro bungalovy, objekty bez obytného podkroví, pro halové stavby a stavby velkorozponové je efektivnější vazníková konstrukce.

↑ nahoru Vazníky -- → přejít na Krovy

Copyright © 2005 Josef Kadaně k-woodprojekt

↑ k-woodprojekt → Vazníky