Krovy - střešní konstrukce vázané

Co je krov?

• Krov je součástí zastřešení budovy, kde plní především nosnou funkci střešního pláště (krytina, laťování, bednění, izolační a podhledové vrstvy). Krovy vytváří tvar střechy a přenáší zatížení od střešního pláště, sněhu, větru apod. do nosných částí objektu. Klasické krovy jsou vázané střešní konstrukce - spojované především tesařskými vazbami.

Stojatá stolice dvojitá

Historie

• Konstrukce krovů prošla historickým vývojem. Volba krovové soustavy závisí především na dispozici a množství vnitřních nosných stěn a na sklonu střechy. Se změnou způsobu užívání půdních prostorů ve 2.pol. 20.stol. se změnila i konstrukce krovů. U současných krovů se zpravidla vyžaduje maximální využití půdního prostoru pro obytné či jiné účely a z tohoto důvodu je použití klasických soustav nepřijatelné (plné vazby, vazné trámy, vzpěry apod.).

Současnost

• V současné době se klasické krovové soustavy používají již minimálně (rekonstrukce historických objektů apod.). Krovy novostaveb mají charakter tzv. novodobých hambalkových soustav, nebo se jedná o tzv. novodobé krovy s vaznicemi. Velmi často krovy dotváří efektně interiéry staveb, tedy jsou pohledové, v interiéru přiznané.

Novodobá prostá krokevní soustava s vloženým hambalkem

Rozdělení krovů

• Třídění krovů není z hlediska rozmanitosti soustav a historického vývoje jednoznačné, zjednodušeně je lze rozdělit na soustavy krokevní (prosté a hambalkové) a vaznicové (stojatá stolice a ležatá stolice). Dalšími skupinami jsou různá věšadla, vzpěradla, kombinované konstrukce a samostatnou kategorií jsou krovy věží a centrálních staveb.

Návrh krovu

• V minulosti se jednotlivé prvky krovu navrhovaly dle empirických vzorců (odvozených ze zkušeností), v současné době se krovy projektují na základě konkrétního statického výpočtu.

Poznatky z praxe - nedostatečnost projektové dokumentace

• V současnosti je podle mého názoru velkým problémem nekvalita a polovičatost projektů krovů. Kvalitních projektů obsahujících všechny náležitosti je opravdu velmi málo (především se jedná o státní a objemnější zakázky). Z mého pohledu se jedná o "začarovaný kruh" - projektant - investor - dodavatel. Projektant vytvoří projekt ke stavebnímu povolení - samozřejmě v této fázi neřeší (ani nemusí řešit - ze zákona, a proč by také řešil - zadarmo) všechny potřebné a důležité detaily a někdy dokonce ani základní statiku. Investor vyžaduje projekt v co nejkratším čase a za minimálních finančních výloh. Na prováděcí projekt se prostě nedostane, maximálně se na půdorys krovu (pokud tedy existuje) uvede poznámka, která dodavatelské firmě oznámí, že si dokumentaci musí dodělat sama. Dodavatelská firma samozřejmě nedisponuje projekční složkou, nebo projektanta má, ale zadarmo to dělat nebude..., tudíž volá investora potažmo projektanta a jsme na začátku onoho koloběhu.

• S výše uvedeným samozřejmě souvisí samotné provedení konstrukce krovu. Vezměme si příklad novodobého hambalkového krovu. "Starší" tesaři, kteří znají stojatou stolici, či klasickou hambalkovou soustavu aplikují jejich zkušenosti a standardy na krov, který funguje na základě zcela odlišných statických principů. Tedy konkrétní příklad - pokud projektant nevykreslí prováděcí detail připojení krokve k pozednici, tesař použije jeden "nárožák" a v lepším případě 2mm silný ocelový úhelníček se čtyřmi konvexními hřebíky. Bohužel však nemá v hlavě kalkulačku, ani v kapse statické tabulky, pochopitelně proto nemůže tušit, že vodorovná reakce krokve v uložení značně převyšuje únosnost "standardního" kotvení.

Závěr

• Novodobé krovové soustavy umožňují v maximální míře využít dispozice podkrovních prostorů a novými výpočtovými metodami lze minimalizovat výrobní i montážní náklady (maximální využití materiálových charakteristik dřeva a spojovacích prostředků). Pro svoje statická a konstrukční specifika je však potřeba těmto konstrukcím věnovat zvýšenou pozornost - ve fázi návrhu a projekce i ve fázi samotné realizace. Součástí projektové dokumentace stavby by proto měla být dostatečně podrobná prováděcí dokumentace krovu, včetně všech jeho specifických detailů. Samozřejmostí by měla být kontrola provedení krovu v průběhu realizace.

↑ nahoru Krovy -- → přejít na Vazníky

Copyright © 2005 Josef Kadaně k-woodprojekt

↑ k-woodprojekt → Krovy